Politika privatnosti

 

Na osnovu članova 5. i 23. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, direktor privrednog društva DELIKOS DOO ZA PROIZVODNJU DELIKATESNIH PROIZVODA SOPOT, Nemenikuće-Sopot, Partizanski put 515a, matični broj: 20017783, PIB: 103799964 (daljem tekstu: DELIKOS ili Rukovalac), dana 01.03.2021.godine, donosi:

POLITIKA ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI

U skladu sa načelima obrade podataka o ličnosti, a naročito da se podaci o ličnosti, moraju obrađivati zakonito, pošteno i transparentno u odnosu na lice na koje se podaci odnose kao i u skladu sa obavezom DELIKOS-a kao Rukovaoca da u trenutku prikupljanja podataka o ličnosti tom licu pruži osnovne i dodatne informacije koje mogu biti neophodne da bi se obezbedila poštena i transparentna obrada u odnosu na lice čiji se lični podaci prikupljaju, DELIKOS usvaja i donosi ovu Politiku zaštite podataka o ličnosti, kako sledi.

I Rukovalac i ovlašćeno lice za zaštitu podataka o ličnosti:

Naziv rukovaoca: DELIKOS DOO ZA PROIZVODNJU DELIKATESNIH PROIZVODA SOPOT

Adresa: Beograd - Sopot, Nemenikuće, Partizanski put 515a
Kontakt telefon: +381 11 8255718
e-mail: office@delikos.rs

Lice za zaštitu podataka o ličnosti:

Ime i prezime: Đorđe Ivanović
Adresa: Kneza Miloša 72/11, Sopot
Kontakt telefon: 060 45 03 104
E-mail: djordje@delikos.rs

Lice je imenovano Odlukom Društva broj 02/2021 od 01.03.2021. godine.

II Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo

DELIKOS prikuplja sledeće podatke o ličnosti:

e-mail adresa, ime i prezime, broj telefona, adresa stanovanja, adresa za dostavu proizvoda i broj platne kartice ukoliko se porudžbina plaća platnom karticom (unosi se kod banke, preko internet stranice DELIKOS).

III Svrha obrade i pravni osnov

DELIKOS prikuplja i obađuje podatke o ličnosti radi obavljanje delatnosti i vršenje poslovnih aktivnosti, nabavke i plaćanja roba i usluga, izvršavanje ugovora, poslovni razvoj, poslovnu saradnju, upravljanje projektima, organizaciju rada, i druge vidove obavljanja delatnosti i sprovođenja poslovnih aktivnosti, uključujući izveštavanje klijenata o sprovedenim poslovnim aktivnostima, ispunjavanje zakonskih obaveza u vezi sa informisanjem kupaca, kontaktiranje kupaca u svrhu direktnog oglašavanja (ukoliko postoji pristanak), prodaja putem interneta robe iz prodajnog asortimana Rukovaoca - komunikacija sa kupcima, obrada zahteva/porudžbina, dostava/isporuka porudžbina, ponuda novih proizvoda i usluga i vođenje evidencije, naplata dospelih potraživanja

DELIKOS podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećeg pravnog osnova:

 1. pristanak lica čiji se podaci prikupljaju i/ili
 2. zaključenje ili izvršenje ugovora i/ili
 3. izvršavanje zakonske obaveze

Lice na koje se odnose podaci, može povući pristanak u svakom trenutku uz identifikaciju kod DELIKOS-a.

IV Korisnici podataka

Pristup vašim podacima imaju:

 • služba dostave
 • IT podrška
 • korisnička podrška
 • pružalac usluge cloud provajdera za čuvanje podataka
 • banka preko koje se vrši online plaćanje
 • računovođa/knjigovodstvena služba
 • služba naplate potraživanja
 • pravna služba
 • služba arhive
 • služba marketinga

Sa obrađivačima se zaključuje ugovor o obradi podataka (ugovor o obradi ličnih podataka ili DPA), kojim se detaljno uređuju prava i obaveze obrađivača i rukovaoca i daju im se instrukcije u vezi obrade ličnih podataka.

V Zaštita podataka

DELIKOS nastoji da obezbedi bezbednost podataka o ličnosti koje obrađuje. U skladu sa nivoom tehnoloških dostignuća i troškovima njihove primene, prirodom, obimom, okolnostima i svrhom obrade, kao i verovatnoćom nastupanja rizika i nivoom rizika za prava i slobode fizičkih lica, Rukovalac sprovodi tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi dostigao odgovarajući nivo bezbednosti u odnosu na rizik.

Opis zaštitnih mera koje sprovodi DELIKOS:

1) tehničke mere:

pristupne šifre; antivirus zaštita; vraćanje dostupnosti i pristupa podacima o ličnosti u slučaju fizičkih ili tehničkih nezgoda u najkraćem mogućem roku

2) organizacione mere:

dokumentacija se čuva zaključana; u slučaju elektronskog popunjavanja dokumentacije, samo ograničeni broj zaposlenih ili radno angažovanih ima pristup

3) kadrovske mere:

obavezujuća pravila zaposlenih u vezi podataka o ličnosti; broj zaposlenih koji imaju pristup  podacima je ograničen; zaposleni se konstantno upućuju u obavezu čuvanja ličnih podataka i propisima iz ove oblasti;  obezbeđivanje stalne poverljivosti, integriteta, dostupnosti i otpornosti sistema i usluga obrade.

Rukovalac  se obavezuje da sprovodi postupak redovnog testiranja, ocenjivanja i procenjivanja delotvornosti tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera bezbednosti obrade.

VI DELIKOS čuva podatke tokom vremenskog perioda od 2 godine.
VII Automatizovano donošenje odluka i profilisanje

DELIKOS ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje.

VIII Transfer podataka o ličnosti van Srbije

DELIKOS ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije.

IX Prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti

Imate sledeća prava u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti:

 • potvrda da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti;
 • pristup Vašim podacima o ličnosti;
 • ispravku Vaših podataka o ličnosti u slučaju greške;
 • brisanje Vaših podataka o ličnosti;
 • prekid obrade Vaših podataka o ličnosti;
 • odbijanje da se Vaši podaci o ličnosti obrađuju;
 • prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge;
 • u slučaju da se vrši automatizovana obrada podataka o ličnosti i donošenje odluka, pravo na ljudsku intervenciju, izražavanje stava o odluci ili osporavanje odluke.

Vaša prava možete ostvariti kontaktiranjem DELIKOS-a na sledeće načine:

Adresa:             Beograd - Sopot, Nemenikuće, Partizanski put 515a
e-mail:              dpo@delikos.rs
Telefon:            +381 11 8255718

X Nadležni organ

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.

Rukovalac
Mina Rakićević, direktor

 
0

Pregled korpe

    Proizvod Cena Količina Ukupno

Ukupna vrednost korpe

Ukupno 0.00 RSD
Ukupno 0.00 RSD